Affaldsplan 2013-2024 

Denne affaldsplan udgør Morsø Kommunes samlede plan for håndtering af husholdningernes og de kommunale virksomheders affald i perioden 2013-2024. Planen udstikker mål for genanvendelse af affald. 

 
 
 

Planen er godkendt af Morsø Kommunes byråd den [dato].

Læsevejledning

Planen kort fortalt  indeholder et kort resume af affaldsplanen.

Status og mål beskriver opnåede resultater i Morsø Kommune i 2011 (kortlægningsåret) og resultater sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder en samlet opgørelse over affaldsmængderne i Morsø Kommune fordelt på affaldsfraktioner, Morsø Kommunes mål samlet for planperioden og for de enkelte fraktioner med tilhørende initiativer, der iværksættes for at nå målene.

Affaldshåndtering fremover beskriver den indsamlede mængde for 2011, hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles, og hvordan affaldsfraktionen nyttiggøres eller bortskaffes. Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion, beskrives disse også her.

Fremskrivning beskriver den forventede udvikling i affaldsmængderne i Morsø Kommune i planperioden.

Økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskriver, hvad de økonomisker konsekvenser af affaldsplanen forventes at blive, og hvornår de i affaldsplanen beskrevne initiativer iværksættes.

Organisation og struktur beskriver, hvorledes Morsø Kommune har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Miljøvurdering af affaldsplanen indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Affaldshieraki indeholder vurderingen af planens overensstemmelse med affaldshierakiet.

Grafer

Affaldsplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Morsø Kommune. Graferne illustrere enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Derudover illustrerer en række af graferne den sparede mængde CO2 ved genanvendelse og/eller forbrænding. Disse grafer viser den sparede mængde CO2 i forhold til ikke at gøre andet end at deponere affaldet. Reduktionen fremstilles som negative værdier.

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring redegøres her kort for de mest brugte ord.

Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ, m.m.

Dagrenovation: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, emballager i glas, metal og plastik, organisk affald, batterier og restaffald.

Storskrald: Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt ikke kan komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedriving og konstruktioner, der afleveres på genbrugspladserne.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød.

Husholdningsaffald: Dagrenovation, storskrald og haveaffald udgør tilsammen husholdningsaffaldet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring