Haveaffald 

Haveaffald hjemmekomposteres eller afleveres til genanvendelse på genbrugspladserne. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Morsø Kommune ikke opnår det overordnede mål for genavendelse af husholdningsaffald, hvor haveaffald indgår, og derfor vil grenaffald ikke længere blive afbrændt som biobrændsel, men i stedet genanvendt ved kompostering.

 
 
 

Med vedtagelse af biomassebekendtgørelsen kan visse dele af haveaffaldet forbrændes uden den kombinerede energi- og CO2-afgift. Det medfører, at en del af haveaffaldet kan føres til forbrænding, hvilket også sker i Morsø Kommune. Det har indflydelse på genanvendelsesprocenten for haveaffald og dermed direkte for genanvendelse af den samlede mængde affald fra husholdning.

Indsamlede mængder

Der blev i 2011 indsamlet ca. 3.000 ton haveaffald til genanvendelse i Morsø Kommune. Det svarer til ca. 301 kg pr. husstand pr. år. Heraf blev 50 % sendt til genanvendelse, 30 % sendt til forbrænding og 20 % til deponering.

Målsætning

Morsø Kommune har som mål at indsamle mindst 301 kg haveaffald pr. husstand pr. år, hvoraf 75 % skal genanvendes inden 2018 og fastholde en genanvendelseseffektivitet på 75 % i perioden 2018 til 2024. Den resterende del skal fortsat afsættes som biomasse til forbrændingsanlæg.

Initiativer

Morsø Kommune vil iværksætte følgende initiativer:

  • Grenaffald skal genanvendes ved kompostering. Initiativet iværksættes i år 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014. 
 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring