Fremskrivning af affaldsmængder 

Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for hele Morsø Kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Det er derfor vigtigt for kommunen at forholde sig til den forventede udvikling i affaldsmængderne. Der forventes kun en svag stigning i affaldsmængdere i planperioden alene baseret på befolkningstilvækst.

 
 
 

Husholdningsaffald

Mængden af affald per husholdning i Morsø Kommune forventes ikke at stige i planperioden. Mængden per husstand svarer overens med de mængder, man ser i andre kommuner og forventes konstant i planperioden, da der fra Morsø Kommunes og fra statens side gøres en indsats for at holde affaldsmængderne nede.

Samlet set vil der i Morsø Kommune være en svag stigning i mængden af affald, da antallet af husholdninger forventes at stige svagt. Fremskrivningen af affaldsmængderne kan ses på nedenstående graf.

Erhvervsaffald

Planlægning af affaldhåndteringen for erhverv ligger udenfor Morsø Kommunes regi og indgår derfor ikke som en væsentlig del af affaldsplanen. Morsø Kommune fører de lovpligtige miljøtilsyn med erhvervsvirksomhederne i kommunen og sikrer herved, at affaldet håndteres i overensstemmmelse med affaldshierarkiet som fastlagt i affaldsbekendetgørelsen.
Morsø Kommune har desuden pligt til at sikre, at der er den nødvendige kapacitet på forbrændings- og deponeringsanlæg, så erhvervsvirksomheder i kommunen kan komme af med det affald, der ikke kan genanvendes. Morsø Kommune forventer ikke, at ændringerne af erhvervsarealerne får væsentlig indflydelse på erhvervsaffaldsmængden i planperioden. I 2011 blev der sendt ca. 2500 ton erhvervsaffald til forbrænding og ca. 365 ton til deponi. Mængderne forventes uændrede i planperioden.

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring