Miljøvurdering  

Affaldsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. En screening har afklaret, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige, negative miljøpåvirkninger. De mulige, væsentlige miljøpåvirkninger er positive.

 
 
 

Miljøvurdering

I henhold til lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer), skal myndigheder – inden planen eller programmet kan vedtages - foretage miljøvurderinger af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 Miljøvurderingspligtige planer og programmer omfatter planer/programmer inden for en række sektorer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 3 og 4, andre planer og programmer, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde, eller planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 Affaldsplanen vurderes at være omfattet af lovens § 3, stk. 1, idet der er tale om en plan inden for affaldshåndtering. Affaldsplanen omfatter bl.a. nedlukning af den ene af kommunens to genbrugspladser og samtidig udbygning og modernisering af den tilbageværende genbrugsplads. Desuden omtaler planen etablering af anlæg til forbehandling af organiske husholdningsaffald med henblik på bioforgasning og anlæg til sortering af tørt genanvendeligt husholdningsaffald. Der udlægges ikke bestemte arealer til disse projekter, ligesom øvrige rammer for projekternes gennemførelse ikke fastlægges i affaldsplanen. Planen sætter således ikke bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser for projekter omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 3 og 4.

 Ændringer af de nuværende genbrugspladser kan have miljømæssig betydning, f.eks. kan de udløse behov for fornyelser af miljøgodkendelsen for genbrugspladsen der udbygges og moderniseres. En fornyet miljøgodkendelse vil tage udgangspunkt i fastsatte standardvilkår, der er fastsat efter bedste tilgængelige teknik. Ændringen vil derfor mindste de miljømæssige risici for genbrugspladsens aktiviteter, og ændringerne vil forventeligt være positive, og vurderes ikke at kunne påvirke naturbeskyttelsesområder eller på andre måder få væsentlig indvirkning på miljøet. Etablering af hhv. forbehandlings- og sorteringsanlæg vil finde sted i form af mindre udvidelser af eksisterende anlæg og evt. kræve et tillæg til miljøgodkendelsen for disse anlæg. Når rammerne for anlæggenes etablering fastlægges nærmere, vil det blive vurderet, om anlæggene kan rummes inden for gældende planer, virksomhedernes miljøgodkendelse osv. Det vurderes, at affaldsplanens omtale af ovennævnte anlæg er omfattet af § 3 stk. 2, der omhandler fastlæggelse af mindre områder på lokalt plan, og at der dermed kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ovennævnte anlæg vurderes således ikke at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet.

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring