Planen kort fortalt 

Morsø Kommune har fastlagt mål for genanvendelse af husholdningsaffald og for bygge- og anlægsaffald. Målene skal nås inden 2018 og for at nå målene, er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af fraktionerne organisk affald, papir, glas-, plast-, og metalemballage. Den øgede genanvendelse vil medføre en CO2-besparelse på affaldshåndteringen.

 
 
 

Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre

Morsø Kommunes mål er at øge den samlede genanvendelse med henblik på at sikre ressourceudnyttelsen i affaldet bedst muligt. Desuden ønsker Morsø Kommune at følge de nationale målsætninger om ressoucegenanvendelse. 

Morsø Kommunes mål i 2018

På baggrund af de allerede opnåede resultater og de nationale mål er Morsø Kommunes målsætning i planperioden, at:

  • mindst 50 % af den samlede mængde husholdningsaffald genanvendes inden 2018
  • mindst 95 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten fastholdes i planperioden

I 2011 blev 24 % af alt husholdningsaffald ført til genanvendelse, mens 71 % blev sendt til forbrænding, og 5 % blev deponeret. Målet er, at 50 % genanvendes senest i 2020. Der er således behov for nye initiativer for at nå dette mål. I 2011 er målet om mindst 95 % genanvendelse af bygge- og anlægsaffald opnået.

Forventede resultater i planperioden

For at øge genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald iværksætter Morsø Kommune en henteordninger for genanvendelige fraktioner ved husstandene (organisk affald, papir, pap, plastfolie, plast-, metal- og glasemballage). Derved forventer Morsø Kommune at nå 50 % genanvendelse inden 2018. Ved at opfylde målet om 50 % genanvendelse vil Morsø Kommune bidrage til en reduktion af den samlede CO2 i kommunen med ca. 1.040 tons pr. år i forhold til det nuværende indsamlingssystem.

Nedenstående graf viser resultatet for husholdningsaffald

 

For at fastholde den høje genanvendelsesprocent for bygge- og anlægsaffald vil Morsø Kommune optimere genbrugspladsen i Nykøbing og nedlægge Sindbjerg genbrugsplads.

Udviklingen i affaldsmængderne

Der forventes kun en svag stigning af affaldsmængderne i planperionen. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald til genanvendelse øges. Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra Morsø Kommune på I/S kraftvarmeværk Thisted, og der forventes at være tilstrækkelig kapacitet tilbage på I/S Skovsted Losseplads til deponering af affald i planperioden.

Morsø Kommune vil fremover i planperioden organisere affaldsområdet, således at det foregår i kommunalt regi og de tørre genanvendelige fraktioner papir, pap og plastfolie sorteres og afsættes kommunalt, mens metal-, glas- og plastemballage sorteres og afsættes via udbud.

Planens konsekvenser for miljøet

Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentligt miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierakiet.

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring