Mere affald skal genanvendes 

Genanvendelsesn skal øges, og derfor iværksættes nye indsamlingsordninger. Indsamlingsordningerne skal sikre, at Morsø Kommune når målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald inden 2018.

 
 
 

Status og mål

Morsø Kommune indsamlede i 2011 ca. 14.800 ton husholdningsaffald fordelt på 24 % til genanvendelse, 71 % til forbrænding og 5 % til deponering. I 2011 blev der indsamlet ca. 6.720 ton bygge- og anlægsaffald, med undtagelse af jord og sten, fordelt med 95 % genanvendelse, 0% forbrænding og 5 % til deponering.

Morsø Kommunes mål for planperioden er:

  • mindst 50 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald inden 2018.
  • mindst 95 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten fastholdes i planperioden.

Ud fra erfaringer i andre kommuner er det undersøgt, hvilke genanvendelsesprocenter, der kan opnåes, ved indførelse af husstandsindsamling af udvalgte fraktioner. For at opnå Morsø Kommunes mål om 50 % genanvendelse er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af fraktionerne organisk affald, papir, plastemballage, metalemballage, glasemballage og batterier. De enkelte fraktionsmål er beskrevet under afsnittet Affaldshåndtering fremover. 

På nedenstående grafer sammenstilles de opnåede resultater for 2011 med Morsø Kommunes mål. Morsø Kommune har endnu ikke opnået målet om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffald. Målet om mindst 95 % genanvendelse af bygge- og anlægsaffald er opnået i 2011.

Nedenstående graf viser resultatet for husholdningsaffald

Når Morsø Kommune når sine mål, kan der forventes en CO2 besparelse på ca. 1.040 ton, i forhold til det nuværende indsamlingssystem.

Initiativer

Morsø Kommune iværksætter følgende initiativer for at opnå målene: 

  • Henteordning for 6 genanvendelige fraktioner ved husstanden (papir, pap, plastfolie, plastemballage, metalemballage og glasemballage) i 2-delt beholder. Kommunens institutioner tilknyttes ordningen. De genanvendelige fraktioner kan fortsat afleveres på genbrugspladsen, dog ikke organisk affald. Initiativet iværksættes i år 2013 og skal være fuldt implementeret ultimo 2014. 
  • Miljøstationerne bevares indtil videre, men ordningen evalueres i 2. kvartal af 2014.
  • Sindbjerg genbrugsplads nedlægges. Initiativet iværksættes i år 2013 og skal være fuldt implementeret primo 2014.
  • Genbrugspladsen i Nykøbing optimeres, og åbningstiden evalueres i 2. kvartal af 2014.
  • Storskraldsordningen udliciteres med 4 årlige afhentninger, der skal bestilles i god tid. Det indsamlede affald afleveres på genbrugspladsen i Nykøbing og de kommunale institutioner får tilbud om at benytte ordningen. Initiativet iværksættes i år 2013 og skal være fuldt implementeret ultimo 2014. 
  • Organisk affald indsamles via en henteordning ved husstanden. Ved enfamilieboliger indsamles organisk affald i en 60/90 liter papirsæk i stativ med tømning hver 14 dag. Ved flerfamilieboliger kan der alternativt opstilles 400/600/800 liter containere. Initiativet iværksættes i år 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014.
  • Organisk affald skal sendes til bioforgasning.

 

 

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring